Regulamin strony

W regulaminie zawarto najważniejsze kwestie porządkujące usługi internetowe świadczone przez właściciela strony na rzecz jej użytkowników. Podstawą prawną regulaminu jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Właścicielem strony internetowej czescroznorodnosci.pl jest Fundacja DEI Alliance, z siedzibą przy ul. Imbirowej 6k, 02-776 Warszawa, posługujący się numerem KRS 0000994557. W rozumieniu regulaminu, właściciel strony jest usługodawcą.
 2. Użytkownikami strony internetowej mogą być konsumenci oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W rozumieniu regulaminu są oni usługobiorcami.
 3. W ramach korzystania ze strony internetowej, usługobiorcy mogą pozostawiać swoje dane osobowe. Sposób oraz szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych, w związku z użytkowaniem strony internetowej znajdują się w polityce prywatności, dostępnej w naszym serwisie.
 4. Poprzez stronę internetową czescroznorodnosci.pl – użytkownicy (usługobiorcy) nie mogą składać zamówień ani realizować żadnych czynności, bezpośrednio skutkujących nawiązaniem umowy kupna – sprzedaży pomiędzy właścicielem strony a jej użytkownikiem.
 5. Strona internetowa czescroznorodnosci.pl umożliwia użytkownikom nieodpłatne świadczenie usług elektronicznych, rozumianych jako usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
 6. W ramach świadczenia usług elektronicznych, wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej, tzn. rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 7. poprawnego korzystania i współpracy z systemami teleinformatycznymi, nie jest potrzebne spełnienie szczególnych wymagań technicznych, oprócz posiadania urządzenia (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon) z dostępem do internetu oraz aktualną przeglądarką internetową, obsługującą pliki cookie i javascript.
 8. Użytkownicy strony (usługobiorcy) zobowiązani są do korzystania ze strony internetowej czescroznorodnosci.pl zgodnie z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej właściciela strony oraz podmiotów, które na podstawie współprac prezentuje na stronie jej właściciel.
 9. Użytkownikom strony (usługobiorcom) zabrania się bez uprzedniej zgody – wykorzystywania, kopiowania wszelkich treści strony oraz dostarczania za pomocą formularzy lub na adresy elektroniczne, treści o charakterze bezprawnym.
 10. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych na stronie internetowej czescroznorodnosci.pl zaliczają się: formularz zapisów do newslettera, sekcja “Człowieka nie da się opisać jednym słowem” – bohaterzy i bohaterki (w tym plakaty, opisy, filmy), sekcja Partnerzy (w tym praktyki firm – inspiracje oraz logotypy), sekcja #Diverstory – Zaprojektuj własny plakat, sekcja W Mediach oraz Quiz.
 11. Poprzez formularz zapisów do newslettera, usługobiorca zgadza się na otrzymywanie od usługodawcy wiadomości mailowych w ramach newslettera Fundacji DEI Alliance. W formularzu musi podać swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Skorzystanie z formularza zapisów do newslettera jest czynnością jednorazową, nieobligatoryjną w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z formularza, poprzez nie uzupełnianie jego pól, nie wysyłanie go, zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną podstronę.
 12. W sekcji “Człowieka nie da się opisać jednym słowem” – bohaterzy i bohaterki usługobiorca może nieodpłatnie zapoznać się z różnymi kategoriami treści, które dostarczane są w postaci materiałów fotograficznych, nagrań i tekstów opracowanych przez usługodawcę. Usługobiorca za pośrednictwem sekcji nie może wykonywać żadnych czynności ani wchodzić w interakcję z dostarczanymi treściami. Korzystanie z sekcji nie jest obligatoryjne podczas korzystania ze strony internetowej. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z sekcji, poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną podstronę.
 13. W sekcji Partnerzy usługobiorca może nieodpłatnie zapoznać się z różnymi kategoriami treści, które dostarczane są w postaci tekstowych opracowanych przez usługodawcę. Usługobiorca za pośrednictwem sekcji nie może wykonywać żadnych czynności ani wchodzić w interakcję z dostarczanymi treściami. Korzystanie ze strefy inspiracji nie jest obligatoryjne podczas korzystania ze strony internetowej. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z sekcji, poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną podstronę.
 14. W sekcji #Diverstory – Zaprojektuj własny plakat usługobiorcy mogą, na podstawie umieszczonego w sekcji regulaminu, dobrowolnie stworzyć swój własny plakat #Diverstory. Aby wygenerować plakat w formularzu usługobiorcy muszą wgrać wybrane przez siebie zdjęcie a także stworzyć odpowiedni opis, który ma pojawić się na wygenerowanym plakacie. Skorzystanie z sekcji jest czynnością nieobligatoryjną w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z formularza, poprzez nie uzupełnianie jego pól, nie wysyłanie go, zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną podstronę.
 15. W sekcji W Mediach usługobiorca może nieodpłatnie zapoznać się z różnymi kategoriami treści, które dostarczane są w postaci materiałów tekstowych, zdjęć i nagrań oraz linków przekierowujących na wskazane publikacje medialne. Usługobiorca za pośrednictwem sekcji nie może wchodzić w interakcję z dostarczanymi treściami. Usługobiorca może nieobligatoryjnie wybrać skorzystanie z linku przekierowującego na wskazane publikacje medialne poprzez kliknięcie w odpowiednie pole. Korzystanie z sekcji nie jest obligatoryjne podczas korzystania ze strony internetowej. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z sekcji, poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną podstronę.
 16. W sekcji Quiz usługobiorca może nieodpłatnie wypełnić test sprawdzający wiedzę usługobiorcy z zakresu zagadnień DEI (różnorodności, włączenia i równych szans). Usługobiorca za pośrednictwem sekcji nie może wykonywać żadnych czynności ani wchodzić w interakcję z dostarczanymi treściami. Korzystanie z sekcji nie jest obligatoryjne podczas korzystania ze strony internetowej. Korzystanie z sekcji nie wymaga również od usługobiorcy podawania żadnych danych. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili oraz bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z sekcji, poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej, zaprzestanie wypełniania testu lub przejście na inną podstronę.
 17. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na stronie internetowej czescroznorodnosci.pl, użytkownik może zgłosić reklamację, pisemnie na adres ul. Imbirowej 6k, 02-776 Warszawa lub elektronicznie na adres: hello@deia.pl. W reklamacji powinien znaleźć się opis problemu oraz data jego wystąpienia. Usługobiorca powinien zgłosić reklamację nie później niż 14 dni po wystąpieniu nieprawidłowości, pod rygorem utraty roszczeń w stosunku do usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do odpowiedzi w przeciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.
Skip to content